Select Page
Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van BRON BV.

Brouwerij en maatschappelijke zetel

Joossensgang 18 – 2060 Antwerpen

BE0757.936.818

Contact

info@bronkombucha

0471 91 24 68

De Algemene Voorwaarden worden hier vermeld, zijn van toepassing op alle producten die te koop worden aangeboden op de BRON Kombucha webshop en voor alle leveringen. Elke bestelling impliceert dat de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaard worden.

De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van de goederen of de totstandkoming van de overeenkomst.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de Algemene Voorwaarden van BRON BV.

 

Aankoop en betaling

De overeenkomst tussen BRON en de koper komt tot stand zodra de koper de door BRON gestelde voorwaarden heeft aanvaard en daarmee heeft ingestemd.

BRON heeft het recht een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen, bijvoorbeeld bij grote bestellingen, bestellingen door minderjarigen, wanneer de bestelprocedures niet volledig zijn uitgevoerd of wanneer eerdere bestellingen problemen hebben opgeleverd.

Betaling van bij BRON gekochte producten kan uitsluitend geschieden met de beschikbare betaalmiddelen. De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de betaling is voltooid. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden transacties over het internet vergrendeld en beveiligd met SSL-technologie. Om de betaling via SSL uit te voeren is geen extra software nodig.

Bij gebreke van tijdige betaling is BRON bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van de goederen op te schorten tot het moment waarop de volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Levering en tijdstip van levering

De door BRON opgegeven levertijden zijn bij benadering juist, maar zijn geen fatale termijnen. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, behalve wanneer de betaling per overschrijving geschiedt. In dat geval is de uiterste leveringstermijn 30 dagen na ontvangst van de betaling.

Zodra de goederen op het leveringsadres zijn afgeleverd, is het risico met betrekking tot deze producten voor rekening van de koper.

Voor leveringen in het buitenland kunnen de algemene voorwaarden anders zijn.

BRON levert in de volgende landen: België, Nederland, Frabnkrijk, Duitsland en Luxemburg.

Leveringen geschieden met koerierdiensten.

U wordt over de verzend- en leveringskosten geïnformeerd voordat uw aankoop wordt bevestigd.

Productinformatie

Informatie, mondelinge informatie, prijsopgaven betreffende de aangeboden goederen en de belangrijkste kenmerken van de goederen worden zo nauwkeurig mogelijk op aanvraag via e-mail verstrekt. BRON aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor door haar verstrekte adviezen, drukfouten op de website of door leveranciers of fabrikanten verstrekte technische informatie.

BRON tracht correcte informatie te verstrekken, toch kan het voorkomen dat goederen niet geleverd kunnen worden door onbedoeld verkeerde voorraadgegevens of door goederen die niet geleverd kunnen worden door de leveranciers. In een dergelijk geval zal BRON zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en u een oplossing aanbieden.

De door BRON aangeboden producten voldoen aan de wettelijke normen en kunnen online verkocht worden.

Bedenktijd en retourzendingen (wet op het kopen per postorder)

Het Belgische Wetsontwerp op de Handelspraktijken, de Informatie en de Bescherming van de Klant van 12 april 2010, bepaalt dat de koper een bedenktijd heeft van 14 kalenderdagen voor alle producten gekocht bij BRON.

Deze termijn gaat in zodra u of iemand die door u is aangewezen de goederen heeft ontvangen. Gedurende deze periode verwachten wij dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en het verpakkingsmateriaal. Het recht om van de koop af te zien is niet mogelijk wanneer het product en het verpakkingsmateriaal niet meer origineel, onbeschadigd en ongebruikt zijn.

Wanneer u van de koop wenst af te zien, dient u ons hiervan telefonisch of per mail in kennis te stellen binnen 14 kalenderdagen volgend op de dag van levering van de goederen. Aan het annuleren van de aankoop zijn geen boetes verbonden en er hoeft geen reden opgegeven te worden.

De goederen dienen onbeschadigd, ongebruikt en ongeopend (in de originele verpakking) uiterlijk 14 dagen na levering te worden geretourneerd. De verzenddatum geldt als controledatum. De koper betaalt de verzendingskosten van de teruggezonden goederen. Ondergefrankeerde of ongefrankeerde zendingen worden altijd geweigerd en teruggestuurd naar de koper.

BRON retourneert het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten, binnen 30 dagen nadat de goederen zijn geretourneerd. Indien goederen niet conform de voorwaarden van het herroepingsrecht zijn geretourneerd, zal het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten, niet of niet volledig worden geretourneerd. Het product blijft in dit geval uw eigendom. Op uw verzoek kunnen de goederen naar u worden teruggestuurd op voorwaarde dat u de verzendkosten betaalt.

Terugzending gebeurt aan volgend adres:

BRON BV – Joossensgang 18 – 2060 Antwerpen

 

Fouten/defecten

De klant is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst grondig te controleren. Hij of zij dient te controleren of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

Zijn de juiste goederen geleverd?

Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitsspecificaties of – indien deze ontbreken – aan de normen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de goederen?

Bij constatering van een duidelijk zichtbaar gebrek dient dit binnen 7 werkdagen na levering aan BRON te worden gemeld. Een verborgen gebrek dient binnen 2 werkdagen na ontdekking schriftelijk per e-mail te worden gemeld. Dit dient uiterlijk 1 maand na levering van de producten te gebeuren. De kosten voor het terugzenden van de goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten laste van BRON.

Omstandigheden buiten onze controle

Dit zijn alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, en waarop BRON geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BRON niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

BRON heeft het recht zich op ‘overmacht’ te beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert, intreedt nadat BRON haar verbintenis had moeten nakomen.

In een dergelijke situatie komen leverings- en andere verplichtingen van BRON te vervallen. Indien deze periode langer duurt dan 8 weken, dan kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Prijzen

Voordat u de rekening betaalt, wordt u op de hoogte gesteld van de prijs van de goederen. Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW. De verzendingskosten worden apart vermeld. Het overeenkomen van een prijs met de klant laat onverlet het recht van BRON om de prijs te verhogen.

Aanbiedingen zijn geldig zolang de goederen in voorraad zijn.

Indien een prijsverhoging plaatsvindt nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, kan de klant de overeenkomst ontbinden, onafhankelijk van het percentage van de verhoging.

Een persoonlijke offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn op de offerte is vermeld.

Rechten van intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, productnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BRON of rechthoudende derden.

 

Vragen en klachten

Klachten en betwistingen dienen binnen 14 dagen na levering kenbaar gemaakt te worden. Indien een klacht wordt aanvaard, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het omruilen van de goederen. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het betaalde bedrag voor elke bestelling.

BRON zal vragen en klachten binnen de termijn van 7 kalenderdagen behandelen.

 

Geschillen

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, zonder toepassing van enige rechtsbeginselen.

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen of overeenkomsten van BRON zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank van Antwerpen.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op de website heeft een algemeen karakter. Zij is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de klant worden beschouwd.

BRON spant zich tot het uiterste in om juiste, nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de informatie die op de website ter beschikking wordt gesteld. Indien de informatie onjuist is of indien delen van de informatie niet beschikbaar zijn op de website, zal BRON zijn uiterste best doen om dit zo snel mogelijk recht te zetten. BRON kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die door deze site ter beschikking wordt gesteld, kunt u contact opnemen met info@bronkombucha.be.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de links, kan zonder voorafgaande aankondiging worden aangepast, gewijzigd of aangevuld. BRON geeft geen garanties voor de goede werking van deze site en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de site of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de site.

BRON kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van machines of andere van de gebruiker.

 

 

BRON conditions

This website is the property of BRON BV.

Brouwerij en maatschappelijke zetel

Joossensgang 18 – 2060 Antwerpen

BE0757.936.818

Contact

info@bronkombucha

0471 91 24 68

The General Conditions are stated here, apply to all products offered for sale on the BRON Kombucha shop and for all deliveries. Every order implies the general conditions of sale are accepted.

The customer has the right to inform the seller to renounce the purchase, without having to pay a fine and without having to state the reasons, within 14 calendar days following the delivery of the goods or the making of the deal.

Only Belgian Law applies to the General Conditions of BRON BV.

Purchase and payment

The agreement between BRON and the buyer is realized as soon as the buyer has accepted the conditions made by BRON and agreed with them.

BRON has the right to refuse an order or to subject it to extra conditions, for instance for huge orders, orders placed by minors, when the order procedures have not been completely executed or when previous orders have caused problems.

Payment of products bought at BRON can exclusively be made by available methods of payment. The seller remains the owner of the goods until payment has been completed. To guarantee safe online payment and the safety of your personal data, transactions are sent over the Internet locked and secured by SSL technology. To execute payment through SSL, no extra software is needed.

When payment is not made in due time, BRON has the authority to cancel the agreement immediately or to delay (further) delivery of the goods until full payment has been made.

Delivery and time of delivery

The delivery times stated by BRON are approximately correct but are not ultimate deadlines. The ultimate delivery time is 30 days after receiving the order, except when payment is made by transfer. In this case the ultimate delivery time is 30 days after receiving the payment.

As soon as the goods have been delivered at the delivery address, the risk concerning these products is the purchaser’s responsibility.

For deliveries abroad, the general conditions can be different. BRON delivers in the following countries: Belgium, The Netherlands and Luxembourg.

Deliveries are made through courier services.

You will be informed about shipping and delivery costs before your purchase is confirmed.

Product information

We provide information, oral information, price quotes concerning the goods offered and the main characteristics of the goods given as accurately as possible by email upon request. BRON does not accept responsibility for advice it has provided, printing errors on the website or technical information provided by suppliers or manufacturers.

BRON tries to provide correct information, yet it can occur that goods cannot be delivered due to unintentional wrong stock data or due to goods that can’t be delivered by the suppliers. In such a case, BRON will contact you as soon as possible and offer you a solution.

The products offered by BRON comply with legal standards and can be sold online.

Time for reflection and returns (law on buying by mail order)

The Belgian Bill of Law on Commercial Practice, the Information and Protection of the Customer of April 12, 2010, states that the purchaser has a time for reflection of 14 calendar days for all products bought from BRON.

This period starts as soon as you or someone assigned by you has received the goods. During this period, we expect you to handle the goods and the package material carefully. The right to cancel the purchase is not possible when the product and the package material are no longer original, undamaged, and unused.

When you want to cancel the purchase, you must inform us by phone or by mail within 14 calendar days following the day of delivery of the goods. Cancelling the purchase is not subject to any fines and a reason must not be given.

The goods must be returned undamaged, unused, and unopened (in their original packaging) at the very latest 14 days after delivery. The shipping date is the control date. All documentation, certificates of guarantee and packing materials must be added to the return shipment, as well as the number of your bank account. The purchaser pays the shipping costs of the returned goods. Understamped or unstamped shipments are always refused and will be sent back to the purchaser.

BRON returns the complete amount of the purchase, including shipping costs, within 30 days after the goods have been returned. If goods have not been returned in accordance with the conditions of the right to cancel, the amount of the purchase including the shipping costs, will not or not completely be returned. The product, in this case, remains your property. On your demand, the goods can be sent back to you on the condition of payment

Goods must be returned by mail to the following address:

BRON BV – Joossensgang 18 – 2060 Antwerpen

Faults/defects

The customer is obliged to control the goods thoroughly immediately after receiving them. He or she must control whether the goods are conformed to the agreement:

Have the correct goods been delivered?

Do the delivered goods comply with the agreed quality specifications, or – if no specifications were made – to the standards that can be expected for normal use of the goods?

When a clear, manifest fault is found it must be reported to BRON within 7 working days after delivery. A hidden fault must be reported within 2 working days after discovering it, in writing by e-mail. This must happen at the latest 1 months after delivery of the products. The costs for returning the goods that do not comply with the description of the offer will be borne by BRON.

Circumstances beyond our control

These are all external causes, anticipated or not, and on which BRON cannot exert any influence, yet which make it impossible for BRON to meet its commitments.

BRON has the right to appeal to ‘Circumstances beyond our control’ if the circumstances that make it impossible to meet its commitments occur after BRON should have met its commitments.

In such a situation delivery and other obligations of BRON are cancelled. If this period is longer than 8 weeks, both parties can undo the agreement, without any obligation of compensation.

Prices

Before settling the bill, you are notified of the price of the goods. All prices are in euro and include VAT. Shipment costs are mentioned separately. Agreeing on a price with the customer does not omit BRON’s right to raise the price.

Offers are valid as long as the goods are in stock.

If a price is risen after the agreement was made, the customer can cancel the agreement, independently from the percentage of the raise.

A personal offer has a validity of 2 weeks, unless another period has been stated on the offer.

Rights of intellectual ownership

The contents of this website, including branding, logos, drawings, data, names of products, texts, images etc. are protected by intellectual rights and belong to BRON or third parties who own the rights.

 

Questions and complaints

Complaints and disputes must be made within 14 days after delivery. If a complaint is accepted, our liability is limited to exchanging the goods. The liability of the seller is limited to the amount paid for every order.

BRON will deal with questions and complaints within the period of 7 calendar days.

Disagreements

Exclusively Belgian Law applies on all offers and agreements, without giving effect to any principles of law.

All disagreements originated by offers or deals made by BRON shall be filed only before the authorized Court of Justice of Antwerp, unless an imperative statutory provision indicates another jurisdiction as authorized.

Limitation of the liability

The information on the website has a general character. It has not been adapted to personal or specific circumstances and therefore cannot be considered as personal, professional, or legal advice to the customer.

BRON makes every possible effort to provide correct, accurate and up-to-date information. In spite of these efforts, inaccuracies can occur in the information provided on the website. If the information is inaccurate or if parts of the information are unavailable on the website, BRON will do its utmost best to rectify this without delay. However, BRON cannot be held liable for direct or indirect damage caused by the information on this site. If you find inaccuracies in the information provided by this site, you can contact info@bronkombucha.be.

The contents of this site, including the links, can be adapted, changed, or completed without previous announcement. BRON cannot guarantee the good operation of this site and cannot be held responsible for a bad operation, temporary unavailability of the site, or for any damage caused by access to, or use of the website.

BRON can never be held responsible directly or indirectly for damage caused by the use of this site or other sites, especially as a consequence of links or hyperlinks, including all loss, interruption of work, damage to programs and other computer system data, machinery programs or other items of the user.